Resmi İlanlar

4 KISIM 4 KALEM MUHTELİF YİYECEK MALZEMELERİ ALIMI

4 KISIM 4 KALEM MUHTELİF YİYECEK MALZEMELERİ ALIMI

6.ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

4 KISIM 4 KALEM MUHTELİF YİYECEK MALZEMELERİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/509682
1-İdarenin
a) Adı : 6.ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
b) Adresi : PAŞAKONAK MAHALLESI ÇANAKKALE ASFALTI 5.KM’Sİ 10200 BANDIRMA/BALIKESİR
c) Telefon ve faks numarası : 2667133830 – 2667146568
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 4 KISIM 4 KALEM MUHTELİF YİYECEK MALZEMELERİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 4 KISIM 4 KALEM MUHTELİF YİYECEK MALZEMESİ ALIMI

Yoğurt 16.000 Kg., Yumurta 150.000 Adet, Patates 26.000 Kg., Kuru Soğan 8.000 Kg.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı Genel Malzeme Komutanlığı Yiyecek Deposu BANDIRMA/BALIKESİR
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idarenin tebligat listesindeki gün ve teslim miktarlarına göre mallar 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı Genel Malzeme Komutanlığı Yiyecek Deposuna günlük ihtiyaç nispetinde teslim edilecektir. Yükleniciye ayrıca işe başlama talimatı verilmeyecek olup, sözleşmenin taraflarca imza edildiği günü takip eden günden itibaren teslim süresinin başladığı kabul edilecektir. Yüklenici sözleşmenin imzalanmasını müteakip 2 (iki) gün içerisinde 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı Genel Malzeme Komutanlığı ile irtibat kurarak yapacağı teslimatla ilgili tebligatı almak zorundadır. Müteakip aylardaki teslim edilecek mallar için düzenlenecek 15 veya 30 günlük teslim süre ve miktarlarını gösteren tebligat çizelgeleri en geç 2 (iki) gün öncesinden saymanlık tarafından yüklenici şahsın veya kanuni vekiline bizzat imzalatılmak suretiyle veya tebligat adresine postayla iadeli taahhütlü olarak gönderilmek suretiyle veya faks çekilmek veya e-mail suretiyle tebliğ edilecektir. Ancak birlik ve kurum mevcutlarının yapılan tebligatlardan sonra değişme ihtimali de göz önünde tutularak; yüklenici yapacağı teslimatları 1 (bir) gün önce ilgili saymanlıkla irtibat kurarak teslim edeceği mallarla ilgili mutabakatı sağlamak zorundadır. Yüklenici kendisine günlük olarak tebliğ edilen miktarlardaki 1 ve 2’nci kısımdaki malı en geç saat 14:00`e kadar (saat 08:30 ile 14:00 arası olmak üzere) idareye teslim ederek, muayeneye arz etmiş olacaktır. Gecikme ile yapılacak teslimatlarda cezalı teslim süresi azami 2 (iki) saat yani 16:00’ya kadardır. 3 ve 4’üncü kısımdaki malzemeler en geç saat 11.00 (on bir)’e kadar (saat 08.30 ile 11.00 arası olmak üzere) idareye teslim ederek, muayeneye arz etmiş olacaktır. Gecikme ile yapılacak teslimatlarda cezalı teslim süresi azami 3 (üç) saat yani 14:00 (on dört)’e kadardır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihi izleyen gün olarak kabul edilecektir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.05.2024 – 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : 6.Ana Jet Üs K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı Paşakonak Mah.Çanakkale Asfaltı 5.Km.si Bandırma/Balıkesir
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

www.ilan.gov.tr                                                                                                     BASIN:ILN02024280

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu