Resmi İlanlar

6 KALEM ANJİO TIBBİ SARF MALZEMESİ ALIMI

6 KALEM ANJİO TIBBİ SARF MALZEMESİ ALIMI
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/804688
1-İdarenin
a) Adı : BANDIRMA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
b) Adresi : YENİ MAH. Ş.AST.MUSTAFA SONER VARLIK CAD. NO:75 BANDIRMA
c) Telefon ve faks numarası : 2667380022 – 2667380015
ç) Dokümanının görülebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 6 KALEM ANJİO TIBBİ SARF MALZEMESİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 6 KALEM ANJİO SARF MALZEMESİ ALIMI
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BANDIRMA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ SARF DEPOSU
ç) Süresi/teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞE BAŞLANACAK OLUP; PEYDERPEY TESLİMAT YAPILACAKTIR. İDARE KRİTİK STOK SEVİYESİNİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK SÖZLEŞME BİTİŞ TARİHİNE KADAR BELİRLİ PERİYOTLARDA TESLİM PROGRAMI BELİRLEYECEKTİR.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihi sayılacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.07.2024 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BANDIRMA  E. A.  H  KONFERANS SALONU
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
TEKLİF EDİLEN TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA OLAN ÜRÜNLER İÇİN;
TIBBİ CİHAZ KAPSAMI DIŞINDA OLDUĞU BEYAN EDİLEN CİHAZLAR İÇİN
TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA OLMAYAN ÜRÜNLER İÇİN
YERLİ MALI TEKİF EDEN İSTEKLİLER BU AVANTAJDAN YARARLANABİLMEK İÇİN
4.3.2. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Katalog
4.3.3. Numune sunulması istenmektedir.
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

www.ilan.gov.tr                                                                                                                      BASIN:ILN02052436

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu