Balıkesir Merhaba Gazetesi

Başkan Dikici Elektrik Santralleri Atıklarının Niteliğine Yönelik Kararı Dile Getirdi

Başkan Dikici Elektrik Santralleri Atıklarının Niteliğine Yönelik Kararı Dile Getirdi
27 Şubat 2021 - 16:15

Başkan Dikici Elektrik Santralleri Atıklarının Niteliğine Yönelik Kararı Dile Getirdi

TMMOB Balıkesir İl Koordinasyon Kurulu adına Mimarlar Odası Balıkesir Şube Başkanı Betül Dikici toksik atıklara yönelik bir açıklamada bulundu.

Karar İlişkin Açıklamayı Paylaştı

Elektik üretim santrallerinde oluşan atıkların toksik nitelikte olduğuna yönelik karara ilişkin açıklamayı paylaşan Mimarlar Odası Balıkesir Şube Başkanı Betül Dikici şunları kaydetti:

 “TMMOB İtirazı İle Ürüte Durdu ”

“TMMOB tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na karşı dava açılmış; açılan davada Danıştay Dairesince yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmiş; TMMOB tarafından yapılan itiraz neticesinde İdari Dava Daireleri Kurulunca yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

 “Depolamaya Yönelik Yeni Fıkra“

Dava konusu Yönetmeliğin 18. maddesi ile Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin 30. maddesine; “Dip taraması faaliyeti sonucunda oluşan dip tarama malzemesi, karada bertarafının sağlanması durumunda II. sınıf depolama tesislerinde test edilmeksizin depolanabilir. Bu atıklar, belediye atıklarının depolandığı depolarda depolanamaz.” fıkrası eklenmiştir.

 “Hukuka Uygunluk Bulunmadığı İçin Durduruldu”

TMMOB tarafından açılan davada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından “Dolayısıyla, anılan düzenlemede, dip taraması sonucu elde edilen malzemenin tehlikesiz atık olabileceği gibi tehlikeli atık da olabileceği anlaşıldığından, tehlikeli olabilecek atıkların teste tabi tutulmaksızın tehlikesiz atıkların depolandığı ve tehlikeli atıklar için gerekli çevresel koruma tedbirlerinin yeterince alınmadığı II. sınıf depolama tesislerinde depolanmasında, insan ve çevre sağlığı açısından hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” gerekçesiyle düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

 “Tesis Faaliyetlerinin Devamına İmkan Tanındı ”

Yine dava konusu Yönetmeliğin 22. maddesi ile 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin Geçici 3. Maddesinde değişiklik yapılmış; yapılan düzenleme ile atıklarının depolanmasına ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyen ve gerekli izinleri almayan termik santrallerin 31.12.2019 tarihi itibari ile faaliyetlerinin durdurulması gerekirken; bu tarihten beş gün önce yapılan düzenleme ile söz konusu tesislerin faaliyetlerine devam etmelerine imkan tanınmıştır.

 “Uygunluk Yazısı Zorunluluğu Kaldırıldı”

Düzenleme ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 8 inci maddesi kapsamındaki özelleştirilmiş veya özelleştirilecek termik santrallerin; uymakla yükümlü bulunduğu yükümlülükleri yerine getirmeyerek mevzuata aykırı biçimde gerçekleştirdikleri atık depolama faaliyetlerine, yalnızca üniversitelerin çevre ve inşaat mühendisliği bölümlerinden alınacak bir rapor ile devam edebilmelerine imkan tanınmış çevre izin ve lisans başvurularında geçici faaliyet belgesi alınması ile düzenli depolama tesisi onay belgesi ve il müdürlüğü uygunluk yazısı alınma zorunluluğu kaldırılmıştır.

 “Dava Konusu Değişikliği Düzenlendi ”

TMMOB tarafından açılan davada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesine faaliyet gösteren elektrik üretim santrallerinin faaliyetleri kapsamında oluşan atıklardan ve bu atıkların depolanmasından kaynaklı olumsuz çevresel etkilerin bertaraf edilmesi, buna ilişkin standartlara uyulması ve bu kapsamda gerekli olan tesislerin kurulması için son gün olan 31/12/2019 tarihinin bitimine kısa bir süre kala (beş gün) 26/12/2019 tarihinde dava konusu Yönetmelik değişikliği düzenlendi.

 “Akademik Rapor Yeterli Görülecek”

Anılan değişiklikle, 31/12/2019 tarihine kadar henüz gerekli standartları sağlamamış olan elektrik üretim santrallerinin, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği gereğince, atıkların depolanabilmesi için alınması gereken ‘çevre izin’ ve ‘çevre izin ve lisans belgesi’ için gerekli olan ‘geçici faaliyet belgesi’ ve geçici faaliyet belgesi için gerekli olan ‘düzenli depolama onay belgesi’ ve ‘il müdürlüğü uygunluk yazısı’ yerine, üniversitelerin çevre ve inşaat mühendisliği bölümü öğretim üyelerince hazırlanacak akademik raporun yeterli görüleceği düzenlenmesi yapıldı.

 “Olumsuz Etkilerin Olduğu Sonucuna Varıldı“

Ülkemizde faaliyette bulunan EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarına ait olan termik santrallerin üretime başladığı tarihler dikkate alındığında, kurulduğu dönemin teknolojisiyle dizayn edilen bu tesislerin geçerli emisyon değerlerini sağlamakta güçlükler olabileceği belirtildi. Bu kapsamda, elektrik üretim santrallerinin faaliyetleri sonucu oluşan atıkların toksik nitelikte atıklar olduğu, yer altı ve yüzey suları ile tarım alanlarını kirlettikleri, çevre ve insan sağlığı açısından olumsuz etkilerinin olduğu sonucuna varıldı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.