Balıkesir Merhaba Gazetesi

“Belediye Mahkeme Kararını Tanımadı”

“Belediye Mahkeme Kararını Tanımadı”
24 Mart 2022 - 17:37

“Belediye Mahkeme Kararını Tanımadı”

 

Edremit Belediyesi’nin Akçay Kordon’da bulunan bazı işyerlerini yıktığı ve hukuka aykırı davrandığı öne sürüldü.

 

Edremit Belediyesi’nin Balıkesir 2. İdare Mahkemesinin kararını hiçe saydığı iddia edildi. İşyeri  sahipleri ,Akçay mahallesinde Edremit Belediyesi tarafından Mahkemelerin verdiği kararlar uygulanmadan hukuk, kanun hiçe sayılarak bir İşyeri yıkıldığını iddia etti. Ruhsatı ve projesi olan işyerlerini yıkmak ve kapatmak hukuka aykırı denildi.

 

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 

T.C. Balıkesir 2. İdare Mahkemesi tarafından 2022/308 Esas No ile verilen karar şu şekilde:

ESAS NO:2022/308

Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen (Davacı): Gizem Matbaa Yayıncılık İlan Reklam Turizm Elektronik Gıda İnşaat Taahhüt İthalat Ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Vekili: Av.Ahmet Necati Eniyisi

Karşı Taraf (Davalı): Edremit Belediye Başkanlığı

İSTEMİN ÖZETİ: Davacı tarafından, Edremit Belediyesi’nin 14.03.2022 tarih ve 7903 numaralı yazı ile bildirdiği (517 ada 2 parsel sayılı taşınmaza ilişkin) ruhsatsız yapıların 22/03/2022 tarihinde yıkılacağına ilişkin işlemin; mülga Akçay Belediye Encümeninin almış olduğu 21.06.2012 tarih ve 59 sayılı encümen kararı ile ruhsatlandırılmış bir yapı olduğu, Akçay belediyesi tarafından da söz konusu yere işyeri açma ruhsatı verildiği, davalı idare ile kendileri arasında 6570 sayılı yasa kapsamında bir kiracılık işlemi olmasına karşın davalı idarenin kamu gücünü kullanarak haksız ve hukuka aykırı bir işlem tesis etmeye çalışarak kendilerine ait işyerini yıkmaya ve çalışma hürriyetini ihlal etme yoluna gittiği ileri sürülerek iptali ile yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Balıkesir 2. İdare Mahkemesi’nce, dava dosyası davacının yürütmenin durdurulması istemi yönünden incelenerek işin gereği görüşüldü:

Davalı İdareden;

1-Dava konusu işlemin onaylı örneklerinin istenilmesine,

2-Dava konusu yıkım işleminden önce taşınmaz mahallinde yapı tatil zaptı ya da mühürleme işlemi yapılıp yapılmadığı, 07/12/2016 Tarih ve 927 sayılı Edremit Belediye Encümeni kararı dışında ayrıca encümen kararı alınıp alınmadığı, bunlara ilişkin zaptın veya tutanağın bir nüshasının 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi uyarınca muhtara bırakılıp bırakılmadığının sorularak, bu hususa ilişkin bilgi ve belgelerin onaylı örneklerinin istenilmesine,

3-Uyuşmazlık konusu taşınmazın mülkiyet durumunu gösteren bilgi ve belgelerin onaylı örneklerinin istenilmesine,

4-Dava konusu yapının varsa ruhsatının/ruhsat başvurusunun onaylı ve okunaklı örneği ile, anılan yapının ruhsata bağlanma olanağı bulunup bulunmadığı hususları sorularak konuya ilişkin bilgi ve belgelerin onaylı örneklerinin istenilmesine,

5-Dava konusu yapının bulunduğu alanda imar planı olup olmadığı, varsa 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı paftaları ile plan notlarının uyuşmazlık konusu taşınmazın renkli kalemle işaretlendiği onaylı örneklerinin istenilmesine, (onaya ilişkin meclis karar tarihi ve sayısı belirtilmek suretiyle)

6- Yapının bulunduğu alan plansız alanlarda kalmışsa buna ilişkin bilgi ve belgeler ile taşınmazın bulunduğu alanın krokisinin istenilmesine,

7-Dava konusu yapının mevzuata aykırılığının tespiti amacıyla çekilmiş fotoğraflar varsa bu fotoğrafların istenilmesine,

8- Dava konusu işlemlerin hukuki gerekçelerinin sorularak, işlemlere dayanak oluşturan diğer tüm bilgi ve belgelerin onaylı örneklerinin istenilmesine,

Dava konusu işlemin yıkıma ilişkin uygulanmakla etkili tükenecek nitelikte bir işlem olduğu sonucuna varıldığından, davacı tarafından yürütmenin durdurulması isteminin davalı idarenin birinci savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yürütmenin durdurulması istemi hakkında yeniden bir karar verilinceye kadar kabulü suretiyle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27/2 maddesi hükmü uyarınca teminat alınmaksızın dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, savunma ve ara kararına cevap süresinin otuz (30) gün olarak belirlenmesine, ara kararı gereklerinin yerine getirilmesinin zorunlu olduğu ve ara karar gereklerinin yerine getirilmesi halinde dosyadaki bilgi ve belgelere göre karar verileceği hususunun davalı idareye bildirilmesine, 21/03/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” Denilmesine ve Yürütmenin Durdurulması kararının çıkmasına rağmen Mahkemenin verdiği kararları uygulamayarak hukuku hiçe sayan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın adalet önünde hesap vermesi isteniyor.”

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.