Balıkesir Merhaba Gazetesi

Dikici “Kamu Yararı Olmayan İmar Planı Uygulamalarına Hayır”

Dikici “Kamu Yararı Olmayan İmar Planı Uygulamalarına Hayır”
08 Temmuz 2021 - 19:07

Dikici “Kamu Yararı Olmayan İmar Planı Uygulamalarına Hayır”

 

Balıkesir Belediye Meclis üyesi Cengiz Dikici bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda “

Kamu Yararı Olmayan, Kişiye Özel, Doğayı Ve Tarımsal Niteliği Korunacak Alanları, Zeytinlik Alanlarını Yok Eden İmar Planı Uygulamalarına hayır” diyen Dikicinin açıklaması şu şekilde;

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinde 19.09.2019 tarih ve 784 sayılı Meclis Kararı ile uygun olduğuna karar verilen Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme Mahallesi 10113 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 no’lu parseller,(Kepsut Caddesi-361 Sokak-252 Sokak ve 365 Sokağın çevrelediği içinde Emek Yem, Elmak Enerji, Mest Yapı, Akça Makine ve Yapıloji işletmelerinin bulunduğu ada) 10269 ada 1-2-3-4-5-6-7 no’lu parseller (Kepsut Caddesi-Gökdeniz Caddesi-156 Sokak ve Trenlik Caddesinin çevrelediği ve içinde Aycan Mobilya, Kök Tarım, HasCan Tarım ve Balıkesir Hurdacılarının bulunduğu ada) ve 10118 ada 4 no’lu parsele (252 Sokak-254 Sokak ve 369 Sokağın çevrelediği adanın Kuzey Ucu) ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile;19.09.2019 tarih ve 788 sayılı Meclis Kararı ile uygun olduğuna karar verilen Karesi İlçesi Yenimahalle Mahallesinde Muhtelif Parsellere (Bursa – Balıkesir Karayolunun Trafik Kontrol Noktası arkasından Değirmenköye doğru alan) ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına karşı;1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği;Plan Yapım Yönetmeliğine ve üst ölçekli çevre düzeni planına aykırı olarak yapılmıştır.Kamu yararı niteliği taşımadığı gibi talep sahibinin adı geçen parsellerine ayrıcalıklı yapılanma koşulu sağlamıştır.Plan açıklama raporunda plan değişikliğine ait gerekçe dahi belirtilmemiştir.Yukarıdaki başlıklar çerçevesinde yapmış olduğum itirazlarımın Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinde “RED” edilmesi üzerine,Balıkesir 1. İdare Mahkemesinde açmış olduğum davalar sonucunda; Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme Mahallesinde ki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ait 2020/281 Esas no’lu dava 27 Nisan 2021 tarih ve 2021/464 karar no ile,

*Karesi İlçesi Yenimahalle Mahallesinde ki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ait  2020/282 Esas no’lu dava da 27 Nisan 2021 tarih ve 2021/465 karar no ile “1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, planların kademeli birlikteliği ilkesine, kamu yararına ve hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptaline” denilerek planlar İPTAL edilmiş olup bu planlara göre hazırlanan ve yine Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları da kadük olmuştur. Bunların dışında;Altıeylül İlçesi 1. Gündoğan, 2. Gündoğan, Gümüşçeşme ve Hasan Basri Çantay Mahallelerine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile (Cengiz Topel Caddesi, Azarbeycan Caddesi, Toruntay Caddesi üzerindeki yapılar için);Plan değişikliği ile plan bütünlüğü bozularak yoğunluk artırımı yapılmıştır.Kentsel alanların, ulaşım ve altyapı sistemlerinin günümüz koşullarına ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verilemediği gibi plan dengesi bozularak alt ölçekli plan ile üst ölçekli plan arasında uyumsuzluğa neden olunarak donatı alanları sağlıklı ve bütüncül bir imar planı değişikliği yapılamamıştır.Balıkesir İlinin tamamı 1. Derece deprem bölgesidir ve Balıkesir bölgesindeki fayların özellikle Marmara çevresindeki etkin faylardır ayrıca itiraz konusu plan değişikliği yapılan alanın zemini deprem riski olan bir zemindir bu anlamda plan açıklama raporu yanıltıcı ve birçok konuda eksiktir.Planı değişikliği ekindeki plan açıklama raporu ile 03.11.2020 tarih ve 121 sayılı Altıeylül Belediye Meclis Kararı çelişkili olduğu gibi yürürlükteki mekânsal planlar yapım yönetmeliğine ve hukuka aykırı kamu yararı olmayan bir plan değişikliğidir.Yukarıdaki gerekçeler çerçevesinde yapmış olduğum itiraz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 31.05.2021 tarihli toplantısında RED edilmiştir.Edremit İlçesi Hamidiye Mahallesinde şu an Edremit Otogarı olarak kullanılan 178 ada, 1 parselde ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile Öncelikle nazım imar plan değişikliğini teklif eden Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.’nin 11/09/2020 tarih 2020/14473 sayılı yazısındaki talep doğrultusunda İmar Planı Çalışması yapıldığı belirtilen plan açıklama raporu külliyen yanlış olduğu gibi Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş.’nin söz konusu yazısını ilgi olarak kabul eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının 16.09.2020 tarih ve 99-36617sayılı yazısı “…. Edremit Hamidiye Mahallesi 178 ada 1 parseldeki Terminal alanının Kent Meydanı ve Park olarak düzenlenmesi koşuluyla; mülkiyeti Edremit Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait Zeytinli Mahallesi 2027 ada 1 parsel ve 2065 ada 1 parseller Şehir Terminal Alanı yapılmak ve kullanılmak amacı ile Balıkesir Belediyesi Tüzel Kişiliği adına bedelsiz devri Edremit Belediye Meclisinin 04.08.2016 tarih ve 368 sayılı kararı ile uygun görülmüştür…..” şeklinde belirtilmiş olup; Edremit Belediye Meclis Kararının ve Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının söz konusu yazılarının plan açıklama raporunda dikkate dahi alınmamış olması görev ve yetki kusurudur.Kent Meydanı ve Park alanı olarak planlanması koşuluyla; mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine verilen taşınmazın Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak plan değişikliği yapılması hukuka ve ilgili yasa ve yönetmeliklere aykırıdır.Uygulama İmar Planında taşınmazın güneydoğu cephesindeki 30 metre genişliğindeki mevcut trafik yolunun genişliğinin 22 metreye düşürülerek Akaryakıt ve Servis İstasyon Alanına eklenmesi plan yapım yönetmeliklerine aykırı olduğu gibi hukuka da aykırıdır.Tapuda Şehirlerarası Otobüs Terminali niteliğinde ve halen bu kullanımda olan taşınmaz, Edremit İlçe merkezinin, İzmir – Çanakkale Otoyolu ile 4 ana bağlantısından birisi üzerinde olup kavşağa 96 metre uzaklıktadır. Şehrin önemli meydanı olan Şehit Hamdi Bey Meydanı ile İzmir-Çanakkale Otoyolu bağlantısı üzerinde yer alan ve oto terminaline cephe veren yol 30 metrelik yol bu değişiklikle birlikte 22 metreye düşürülmüş artan nüfus yükü ile gelen araç sayısı nedeniyle yaya ve araç trafiğini olumsuz etkileyecektir. Otoyol kavşağına yakın olması nedeni ile halen otogara giriş ve çıkış yapan araçlar ile kavşak ışıklarında bekleyen araçların trafik sıkışıklığına neden olmaktadır.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 15/12/2016 tarih, 6664 sayılı Kurul Kararı ile (madde 2, b bendi) “Şehir içi yolların üzerindeki akaryakıt ve LPG istasyonları arasında bir kilometrelik mesafe aranır” ibaresince, bahse konu parselin konumu akaryakıt ve servis istasyonu yapımına uygun değildir.Nazım İmar Plan değişikliği ile Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı yapılmak istenilen bölgenin 2,5 km lik yakın civarında faal halde 8 adet Akaryakıt İstasyonu bulunmaktadır.Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, 35. inci Madde, 1inci bentte “İmar planlarında akaryakıt servis istasyonu olarak belirlenen alanlarda istasyonlar arası mesafe ve diğer kriterlerle ilgili mevzuata uyulması şartıyla; akaryakıt ve servis istasyonları, CNG otogaz istasyonları, LPG otogaz istasyonları, hidrojen üretim ve dolum istasyonları yapılabilir.” ibaresi uyarınca istasyonlar arası mesafe kriterlerine uymamaktadır.Yukarıdaki gerekçeler çerçevesinde yapmış olduğum itiraz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 31.05.2021 tarihli toplantısında RED edilmiştir.Edremit ilçesi Camivasat Mahallesi 920 ada 3 parsel (Şu an Zeytinlik olan ve Edremit Hastanesinin arkasındaki alan) ve Zeytinli Mahallesi 1641 ada 16 parsele (Zeytinli Çayı kenarında Bent Yolu üzerinde) ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tekliflerine;Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olduğu iddia edilen Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Camivasat Mahallesi 920 ada 3 parsel ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Edremit İlçesi Zeytinli Mahallesindeki 1641 ada 16 parselin başa baş trampa edilmesi ve Vakıflar Meclisi kararı ile Vakıflara verilecek taşınmazın trampa işleminden önce, gelir getirici nitelikte imar planı değişikliği ile (akaryakıt istasyonu, ticaret alanı, turizm alanı vb.) yapılması şartıyla trampanın yapılabileceği uygun görülmüştür.Edremit İlçesi Camivasat Mahallesi 920 ada, 3 parselin mülkiyeti Edremit Belediyesinde iken dönemin Edremit Belediye Başkanı Yusuf BOZBEY tarafından emsalinin çok altında başka iki adet taşınmaz ile takası yapılarak “üniversite” kurulmak üzere bir vakfa verilmiş; ancak daha sonra ki dönemin Edremit Belediye Başkanı Kamil SAKA tarafından açılan dava sonucu mahkemenin kararı ile takas işlemi iptal edilmiştir. Adı geçen taşınmazın mahkeme kararına göre tapu kaydının Edremit Belediyesi adına yapılması ile ilgili tapu işlemleri 15 Temmuz nedeni ile Tapu Müdürlüğünce sonuçlandırılmamıştır. Daha sonra söz konusu bu vakfın tüm menkulleri KHK ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilince de Edremit Belediye Başkanlığı tarafından Mahkeme kararının uygulanması talep edilmiştir. Sonuç alınamayınca konu İstinaf Mahkemesine taşınmıştır. İstinaf Mahkemesinde dava süreci devam eder iken 2019 Yerel Seçimleri yapılmış, değişen Belediye Yönetiminden sonra davanın akıbetinin ne olduğu, davanın takip edilip edilmediği öğrenilememiştir.Sağlık Bakanlığınca “Edremit Devlet Hastanesi” yapılmak üzere trampaya giren ve imar planı değişikliği ile “Sağlık Tesisi Alanı” olarak yapılmak istenilen Edremit Camivasat Mahallesi 920 ada 3 parsel arsa vasfında olup üzerinde çok sayıda zeytin ağacı bulunmakta ve yaklaşık 750 m batısında 2007 yılında hizmete açılmış henüz 14 yıllık 200 yataklı Edremit Devlet Hastanesi bulunmaktadır.1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında;Camivasat Mahallesi 920 ada 3 parsel “Bugünkü Arazi Kullanımı Devam Ettirilecek Korunan Alanlar” dan TARIM ALANI,Zeytinli Mahallesindeki 1641 ada 16 parselin kuzey kesimi “Çalışma Alanları” alındaki KENTSEL SERVİS ALANI, ağırlıklı bir bölümü ise “Bugünkü Arazi Kullanımı Devam Ettirilecek Korunan Alanlar” dan TARIM ALANI ‘nda kalmaktadır.İmar Plan Değişiklikleri teklifi yapılan alanların her ikisi de Depremsellik riski taşımakta olup, Zeytinli Mahallesinde yer alan alanın ise ayni zamanda taşkın alanı içerisinde bulunma riski de vardır.Yukarıdaki gerekçeler çerçevesinde yapmış olduğum itiraz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 22.06.2021 tarihli toplantısında RED edilmiştir.Söz konusu plan değişiklikleri ve teklifleri ile ilgili olarak gerek İlçe Belediyeleri gerek ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi “plan yapılması ile ilgili yasa ve yönetmeliklere” tümüyle aykırı bir şekilde tek parsel ölçeğinde, kişiye özel, kamu yararı olmayan, plan açıklama raporları bulunmayan ve 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı bulunan yerlerde mevzii plan/tek parsel ölçeğinde plan teklifi ve değişikliği yapılamaz koşulunu dikkate almayan uygulamalar yaparak yukarıda belirtmiş olduğum dava kararları sonucunda da idari işlemlerin iptaline sebebiyetle kamu zararına neden oldukları ne yazıktır ki kanıtlanmış bulunmaktadır.

 

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.