Resmi İlanlar

DSİ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GÖLET SULAMASI YENİLEME İŞİ İÇİN İHALEYE ÇIKIYOR

SULAMA TESİS VE YAPILARI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

DSİ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR

BALIKESİR-KARESİ KARACAÖREN GÖLETİ SULAMASI YENİLEME İNŞAATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                                                    : 2023/506496

 

1-İdarenin
a) Adı : DSİ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR
b) Adresi : ÇAYIRHİSAR MAHALLESİ BİGADİÇ YOLU 7. KM ALTIEYLÜL/BALIKESİR
c) Telefon ve faks numarası : 2662417210 – 2662438124
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı                                                                                                                                                                                  : BALIKESİR-KARESİ KARACAÖREN GÖLETİ SULAMASI YENİLEME İNŞAATI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 117 ha sulama alanı kapsamında; 5 091 m HDPE Boru Temini ve Döşenmesi, 45 adet Sanat Yapısı, Gövde, Su Alma Yapısı, Dolusavak Eşik Yapısı ve Yan Duvarlarının Yükseltilmesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BALIKESİR
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.06.2023 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DSİ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
A : ALTYAPI İŞLERİ

AIX. GRUP : SU YAPILARI

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran     Azami Oran    Fiyat Dışı
Unsur Puanı
6 Atü Basınç Dayanımlı 315 mm Anma Çaplı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi      1%     3% 2
6 Atü Basınç Dayanımlı 355 mm Anma Çaplı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi      5%     10% 4
6 Atü Basınç Dayanımlı 400 mm Anma Çaplı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi      8%     15% 5
6 Atü Basınç Dayanımlı 450 mm Anma Çaplı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi      4%     9% 3
6 Atü Basınç Dayanımlı 500 mm Anma Çaplı PE 100 Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi      7%     14% 5
Çift Çıkışlı Hidrolik Tip Su Alma Vanası Yapısı (Ultrasonik Sayaçlı)      3%     8% 3
İşletme ve Bakım Yolunun Yapılması      1%     3% 2
Dip Savak Vana Odası Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi      6%     12% 5
S420a Betonarme Demirlerinin Temini, Hazırlanması ve Bükülüp Yerine Konması      8%     15% 5
İstifli Taş Tahkimat Yapılması      6%     12% 5
Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Üzere Her Sınıfta ve Mukavemette Beton veya Betonarme Betonu Yapılması     10%     15% 5
Her Sınıfta ve Her Derinlikte Kazı Yapılması, Kazının Depoya Konulması       3%     8% 3
İdarenin İstediği Evsafta Dolgu Yapılması, Sulanması ve Sıkıştırması      2%     6% 3

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir. 

6 TEMMUZ 2015 TARİHLİ VE 29418 SAYILI RESMÎ GAZETE İLAN OLUNDUĞU ÜZERE: ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NCE İHALE EDİLECEK OLAN YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ’NE GÖRE (A) ALT YAPI İŞLERİ GRUBUNDAKİ YAPIM İHALELERİNDE, KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ’NİN 45.1.1.2. MADDESİ GEREĞİNCE, AŞIRI DÜŞÜK SINIR DEĞER HESABINDA KULLANILAN “N” KATSAYISI “1,00” OLARAK BELİRLENMİŞTİR.

 ilangovtr                                                                                                                             Basın: 1835220

 

Daha Fazla Haber İçin…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu