Balıkesir Merhaba Gazetesi

Peygamberimiz sav’in doğumuna sevinmek. .

Peygamberimiz sav’in doğumuna sevinmek. .
Dr. Hüseyin Yıldırım
Dr. Hüseyin Yıldırım( huseyinyildirim@gazetemerhaba.com )
29 Ekim 2020 - 8:03

“(Ey Muhammed!) De ki: “Ey insanlar! Şüphesiz ben, yer ve göklerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah’ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, diriltir ve öldürür. O hâlde, Allah’a ve O’nun sözlerine inanan Resûlüne, o ümmî peygambere iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulmasınız” Araf,158

Sahabeden Ka`b b. Züheyr meşhur “Bânet Su`âd”ı Resûlullah sav zamanında yazmış ve Nebi sav’i övmüş ve Peygamberimiz sav kendine hırkasını hediye ettiği için “Kaside-i Bürde” ismiyle meşhur olmuştur. Yine Bûsirî`nin meşhur “Bürde”si de aynı zamanda  bir mevlid sayılır.
İbn Hacer al-Askalani’de, mevlid hakkında şöyle dediği rivayet edilir, “Asr-ı Saadette ve selef-i salihin zamanında hiç kimse mevlid merasimi tertip etmemiştir. Hicretten üç asır sonra ihdas edilmiştir. Mevlid`in iyi tarafları vardır. İyi tarafları yapılırsa bid`at-ı hasenedir. Yoksa bid`at-ı seyyi`edir. Mevlid`in meşru`iyetine dair güclü bir vesika buldum: Buhari ile Müslim`de sabit olmuştur ki, Peygamberimiz sav, Medine`ye geldiğinde Yahudilerin aşure günü oruç tuttuklarını gördü, onlara oruç tutmalarının sebebini sorunca şöyle dediler: Bugün Allah`ın Fir`avnı denizde boğduğu ve Musa`yı kurtardığı bir gündür. Bunun için Allah`a şükür eder ve oruç tutarız. Bunun üzerine Peygamberimiz sav buyurdu ki: “Biz Musa`ya daha yakınız.” Bundan anlaşılıyor ki böyle bir günde Allah`a şükür etmek tam yerindedir. (Suyuti,,Husnu’l Maksad Fi Ameli’l Mevlid,63-65.)

İlk defa Mısır`daki Şiî Fâtimiler devrinde, Mevlid kutlanmaya başlanmıştır. Şii olan Fatımi Devleti Hz. Ali, Fatıma hatta devrin halifesi adına  mevlid okudukları rivayet edilmektedir.(DİA, Ahmet Özel,  2004, c. 29,  s. 475-479)

Yine Mevlid Kandili 13. asırda Erbil Atabeği Muzafferüddin Gökbörü tarafından iki ay süreyle kutlanmaya başlanmıştır. Mevlid Kandilinde İslam alimleri  bir araya gelip  fikri sohbetler yapıyor ve bir bayram havasında kutlanıyordu.
Mevlit, Osmanlılar`da ilk dönemler için kesin bilgi olmamakla beraber Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mevlid okunduğu rivayet edilmektedir. Fakat  III. Murad devrinden itibaren kutlanıp ve teşrifatlarda resmen yer almıştır.( DİA, Mehmet Şeker, 2004, c.29, s. 479-480 )

Peygamberimiz sav’in  dünyayı teşrifleri olan Mevlid-i Nebevi, asırlardır milletimiz tarafından ‘Mevlid Kandili’ olarak kutlanmaktadır. Prof. Hasibe Mazıoğlu araştırmasında önemli 59 mevlid tesbit etmştir. Fakat ilk yazıldığı andan itibaren Süleyman Çelebi’nin “Vesiletü’n- Necat” adlı eseri yıllarca mevlid olarak okunmuş ve okunmaya devam etmektedir.
Peygamberimiz sav’in süt annelerinden biri de Süveybe’dir. Süveybe Ebû Leheb’in câriyesi idi. Süveybe, Ebû Leheb’e peygamberimiz sav in doğum haberini verince, Ebû Leheb, sırf asabiyetten dolayı bu câriyeyi âzâd etmiştir.( Halebî, I, 138)

Abbâs ra naklediyor. Kardeşim Ebû Leheb’i ölümünden bir sene sonra rüyamda gördüm. Çok kötü bir hâlde idi:
“Sana nasıl muâmele edildi?” diye sordum.
Ebû Leheb:  “Muhammed’in doğumuna sevinerek Süveybe’yi âzâd ettiğim için Pazartesi günleri azâbım biraz hafifletilmektedir. O gün baş parmağımla işâret parmağım arasındaki küçük bir delikten çıkan su ile serinlemekteyim.” cevâbını verdi der. (İbn-i Kesîr, el-Bidâye, Kâhire 1993, II, 277; İbn-i Sa’d, I, 108, 125.)

Islam alimi İbn-i Cezerî ise: “Ebû Leheb gibi bir Peygamberimiz sav’in düşmanı, Allah Rasûlü’nün doğduğu gün kavmî hislerle gösterdiği sevinç sebebiyle cehennemde azâbı hafifletilirse; Peygamberimiz  sav’in doğduğu geceye hürmet gösterip Kâinâtın Efedîsi sav aşkına gönlünü ve sofrasını açan bir mü’minin Hz. Allah cc katında ne tür lutuf ve keremlere nâil olacağını bir düşünmek îcâb eder..
Yapmamız gereken, Allah Rasûlü sav’e çok salevât getirmek, Kur’an-ı Kerim okumak, fakir, garip, yetim, çâresiz ve kimsesizlere her türlü iyiliği yaparak mahzûn gönülleri ihya etmek, onları sadakalarla sevindirmektir…”

Rabbimiz bize hakikî ümmet olmayı nasip eylesin. .

 

 

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.