Resmi İlanlar

TEMEL VE TAŞ TOZU SATIN ALINACAKTIR

TEMEL VE TAŞ TOZU SATIN ALINACAKTIR

BURHANİYE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 0-1” (0-25mm) TEMEL VE TAŞ TOZU TEMİNİ VE NAKİLLERİNİ YAPILMASI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/882645
1-İdarenin
a) Adı : BURHANİYE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : MAHKEME MAH. HÜRRİYET CAD. NO:80 10700 BURHANİYE/BALIKESİR
c) Telefon ve faks numarası : 2664126450 – 2664221006
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 0-1” (0-25mm) TEMEL VE TAŞ TOZU TEMİNİ VE NAKİLLERİNİ YAPILMASI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 15.000 TON 0-25 mm (0-1) Malzeme ile 3.000 TON Taş Tozu Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BURHANİYE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ŞANTİYE ALANI
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 7 gün içerisinde teslime başlanacak olup peyder pey 90 gün süresince teslim yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme yapıldıktan itibaren 7 gün içerisinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 01.08.2024 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Burhaniye Belediyesi
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

www.ilan.gov.tr                                                                                                                       BASIN:ILN02058049

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu