Resmi İlanlar

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

BURHANİYE T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

2024 YILI İKİNCİ 6 AYLIK 5 KALEM BEYAZ ET (TAVUK ETİ) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/622361
1-İdarenin
a) Adı : BURHANİYE T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
b) Adresi : Börezli Mh. Börezli 4028 SK No:108 PK. 10700 BURHANİYE/BALIKESİR
c) Telefon ve faks numarası : 2664127549 – 2664128189
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2024 YILI İKİNCİ 6 AYLIK 5 KALEM BEYAZ ET (TAVUK ETİ)
b) Niteliği, türü ve miktarı : 5 KALEM BEYAZ ET ÜRÜNÜ (TAVUK ETİ)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BURHANİYE T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU- GENEL MUTFAK BİRİMİ
ç) Süresi/teslim tarihi : Beyaz Et Ürünleri ihtiyacımıza göre 31/12/2024 tarihine kadar peyderpey teslim alınacaktır. Talep edilen Beyaz Et Ürünleri yüklenici tarafından istenilen miktar , tarih ve saatte kuruma teslim edilecektir. Ürünler , Mal alımlarına ilişkin muayene ve kabul işlemlerini düzenleyen Yönetmelik hükümlerine göre teslim alınacaktır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalamaya müteakiben

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.06.2024 – 15:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BURHANİYE T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İHALE ODASI
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

www.ilan.gov.tr                                                                                                                              BASIN:ILN02031119

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu